Maankäytön suunnittelussa käytetään Tilatohtorit Oy:n aputoiminimeä Kaavatohtorit.

 

Kaavoitus on alueiden ja maankäytön tarkoituksenmukaista suunnittelua alueen osoittamiseksi erilaisia tarkoituksia varten. Kaavan avulla osoitetaan alueet asumista, palveluja, elinkeinotoimintaa, liikennettä ja virkistystoimintoja varten. Kaavoituksella luodaan edellytykset yhteiskunnan eri toimintojen sijoittamiselle ja niiden välisille yhteyksille.

 

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Alueiden ja maankäytön suunnittelu on järjestetty kolmiportaiseksi asteittain täsmentyväksi suunnittelujärjestelmäksi. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta ja yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan. Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi.

 

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat mm. varaukset uusille liikenneväylille, kunnan laajenemissuunnat ja erityistoimintojen kuten varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen. Yleiskaava voidaan myös laatia oikeusvaikutteisena siten, että ranta-alueilla rakennusluvat voidaan myöntää suoraan vahvistetun osayleiskaavan pohjalta.

 

Tilatohtorit OY:n pääsuunnittelijoilla on laajaa kokemusta yleiskaavoituksesta, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta sekä erilaisista maankäytön suunnitteluun liittyvistä selvityksistä. Yritys pystyy itse tuottamaan muun muassa kaavoitukseen liittyviä asukas- ja maanomistajakyselyitä, maisemaselvityksiä sekä rakennushistoriallista inventointia. Yhteistyönä myös kaavoitukseen liittyvät liikenne- ja luontoselvitykset ovat mahdollisia.

 

Tilatohtorit Oy | Tila - ja Kaavatohtorit | Heikinkatu 23 | 90100 Oulu | 040 132 5500 | email:info(at)tilatohtorit.fi